Szczęśliwy numer to:


Regulamin

Współpracujemy z:

Energa


Kontakt na basen

+48 663 922 239

Godziny otwarcia i ceny biletów tutaj

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja 2017-2018 » Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

na rok szkolny 2017/2018

 

§ 1

1.     O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym, w tym:

a.      punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt,

b.      punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2.     Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz każdego z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

3.       Sposób przeliczania poszczególnych osiągnięć ucznia wymienionych nz świadectwie ukończenia gimnazjum:

a.       ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

b.      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

c.       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,

·         tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty,

d.      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·      - międzynarodowym – 4 punkty,

·      - krajowym – 3 punkty,

·      - wojewódzkim – 2 punkty,

·      - powiatowym – 1 punkt.

e.       osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

4.       W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,  artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.       Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły maja kandydaci z największą ilością punktów.

6.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

·         wielodzietność rodziny kandydata,

·         niepełnosprawność kandydata,

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§ 2

1.      Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

2.      Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru komplet dokumentów na który składa się:

a)             wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru obowiązującego we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego,

b)            poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

c)             poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

d)            zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia); skierowanie na badania lekarskie wyda szkoła kandydatowi, który został zakwalifikowany i złożył oświadczenie o wyborze szkoły,

e)             zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2017 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych – kandydatów do branżowej szkoły I stopnia w klasie wielozawodowej),

f)             zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

g)            dwie fotografie,

h)            inne dokumenty, o których mowa w art. 20t, ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 3

1.      Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z poszczególnych przedmiotów wpisanych na świadectwo ukończenia gimnazjum przyznaje się z następujących przedmiotów, w zależności od typu szkoły o przyjęcie do której ubiega się kandydat:

a.      IV Liceum Ogólnokształcące (klasa straży granicznej, pożarnicza):

-          język polski,

-          matematyka,

-          geografia,

-          język obcy (pierwszy obowiązkowy).

b.      IV Liceum Ogólnokształcące (klasa policyjna, wojskowa)

-          język polski,

-          matematyka,

-          wiedza o społeczeństwie,

-          język obcy (pierwszy obowiązkowy).

c.       Technikum nr 2 (technik usług fryzjerskich):

-          język polski,

-          matematyka,

-          biologia,

-          język obcy (pierwszy obowiązkowy).

d.      Technikum nr 2 (pozostałe zawody):

-          język polski,

-          matematyka,

-          fizyka,

-          język obcy (pierwszy obowiązkowy).

e.       Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 (wszystkie zawody):

-          język polski,

-          matematyka,

-          geografia,

-          język obcy (pierwszy obowiązkowy).

§ 4

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki, w terminie określonym w §5. Nie złożenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów w podanym czasie powoduje usunięcie kandydata z listy.

§ 5

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku:

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

od 08.05.2017 r. do 20.06.2017 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły poprzez dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).

od 23.06.2017 r. od godz. 11:00 do 27.06.2017 r. do godz. 15:00

3

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez szkolną komisję rekrutacyjną.

do 29.06.2017 r. do godz. 15:00

4

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

07.07.2017 r. do godziny 12:00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia).

do 11.07.2017 r. do godziny 15:00

6

1) Potwierdzenie woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

2) Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (dotyczy kandydatów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).

od 10.07.2017 r. od godz. 12:00  do 13.07.2017 r. do godziny 15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły.

14.07.2017 r. do godziny 12:00

 

§ 6

 

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem należy rozstrzygać zgodnie obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, w szczególności zaś:

- ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 1943

z późn. zm.), 

- ustawią z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

- ustawią z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017, poz. 586),

- Zarządzeniem Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych (z późn. zm.).